บริษัท ทุ่งสุวรรณ ออร์แกนิคฟาร์ม จำกัด ( TSO )

ก่อตั้งขึ้นจากความต้องการที่อยากเห็นผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดีจากการรับประทานผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ปลอดภัยทั้งจากสารปนเปื้อน สารเคมี และสารตกค้างต่างๆ จึงได้เริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานรับรอง Organic จากองค์กรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง

จากแนวคิด การทำเกษตรอินทรีย์ เราเริ่มต้นหาพื้นที่ ตรวจสอบดิน น้ำ สังเกตุสิ่งแวดล้อม งดการใช้เคมีทุกชนิด ดู รายการทดแทนเคมีกับการทำเกษตรอินทรีย์ ผลผลิตที่ได้ ต้องปลอดภัยต่อองค์รวมทุกด้าน ตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะปลูกไปจนถึงการเก็บเกี่ยวบริโภค รวมถึงใส่ใจต่อสภาพแวดล้อม  ตามหลักในการทำเกษตรอินทรีย์ภายใต้การควบคุมและตรวจสอบอย่างเป็นระบบ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกผลิตภัณฑ์ของเราปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างแท้จริง